Förändringsbenägenhet och nytänkande!

I Expressens ledare den 25 juli uttrycker Malin Siwe att just bibliotekarien, av alla yrkesgrupper, ska i likhet med vad som ibland sägs om skomakare “bli vid sin läst” – i detta fall menas att bibliotekarien framförallt ska syssla med boken och litteraturen. Visserligen är det EN viktig bibliotekarieuppgift, som även förslaget till reviderad bibliotekslag starkt poängterar. Det finns dock många andra viktiga arbetsuppgifter för bibliotekarier, såsom informationssökning, källkritik, samhällsinformation, vägleda i ny teknik och nya medier.

Omvärlden förändras ju ständigt och förändringar sker i alla professioner – inte minst gäller detta biblioteken. Siwe tycks glädjande nog har läst en nyhet från Högskolan i Borås där doktorand Jonas Söderholm berättar om sin avhandling om hållbarhet och konsumtion ur ett biblioteksperspektiv. Hon ifrågasätter bland annat att några bibliotek lånar ut energimätare, verktyg, kläder och annat man kanske inte förväntar sig att i första hand finna på ett bibliotek.

Just nu finns det aktuell statistik om besökare och utlån vid biblioteken i riket. Den visar att antalet besökare har slutat minska, vissa bibliotek har ökat sina utlån medan andra har minskat. Orsakerna till detta är främst hög personaltäthet, bra anslag till medier och tillgång till datorer. En ytterligare viktig orsak är förstås bibliotekens relation och lyhördhet inför användarna och i detta ligger också förändringsbenägenhet och nytänkande inför vad som sker i samhället och vad det innebär för bibliotekens tjänster. Att lyssna aktivt på olika målgruppers behov kombinerat med god omvärldsorientering och att våga pröva nytt kan vara goda förhållningssätt för att både nå nya och behålla användare!

Margareta Lundberg Rodin, prefekt på Bibliotekshögskolan

This entry was posted in Allmänt, Framtid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *