Framtidens bibliotekarier och B&I-forskare

Så gott som varje dag har jag glädjen att möta framtidens bibliotekarier på BHS. Gruppen är stor brokig. Intresseinriktningarna är många och varierande. Några av våra studenter kommer i framtiden helt säkert att gå i bräschen för den fortsatta utvecklingen av digitala informationstjänster och pedagogiska verksamheter vid biblioteken, medan andra kommer att blomstra i de dagliga mötena med filialbibliotekens användare. Någon kommer förhoppningsvis att ratta en bokbuss, och det vore glädjande om ytterligare någon kom att skriva bokhistoria.

Under det gångna året har jag och Monika Johannsson (vi delar programansvaret för Bibliotekarieprogrammet på kandidatnivå) arbetat tillsammans med lärare, studievägledare och administratörer för att sjösätta en något reviderad bibliotekarieutbildning i Borås. Stora delar av innehållet i programmet känns igen och är väl inarbetat sedan tidigare, men vi har också tänkt nytt. En viktig sak har varit att stärka och synliggöra progressionen i utbildningen; hur alla kurser utgör meningsfulla delar av en helhet. Varje ämnesperspektiv som introduceras under första året återkommer längre fram med högre grad av fördjupning och problematisering. Vi har också eftersträvat täta kontakter – konkret och intellektuellt – mellan våra studenter och biblioteksfältet.

De gemensamma obligatoriska kurserna i programmet ska ge en solid grund för alla våra blivande bibliotekarier, men vi är också särskilt stolta över ett rikt och dynamiska utbud av valbara kurser i programmet. Där kan studenterna kombinera ett antal kurser till en personlig kompetensprofil, med inriktning mot exempelvis arbete på skolbibliotek, företagsbibliotek, högskolebibliotek eller folkbibliotek. Kort sagt – vi vill bidra till att flera dörrar öppnas mot arbetsmarknaden.

En viktig sak att lyfta fram i sammanhanget är den akademiska kompetensens roll. Under sina 3 eller 4 år (närutbildning resp distans) på BHS ges våra studenter chansen att utveckla ett kritiskt, veteskapligt och kreativt förhållningssätt till de biblioteks- och informationsverksamheter som studeras. Därigenom hoppas jag som programansvarig att det blir en stor skara kluriga, engagerade och idérika personer som så småningom tar steget in i arbetslivet. Studenter som inspirerats av forskningen och som själva kan tänka sig både att omsätta sina ämneskunskaper i verksamhet, och att i ett längre tidperspektiv ta med sig bibliotekarieprofessionens mest brännande frågor tillbaks till BHS för nya forskningsprojekt.

Jenny Lindberg

This entry was posted in Allmänt, Bilden, Framtid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *